GRUNTY WARSZAWSKIE

Kancelaria specjalizuje się w likwidacji skutków naruszeń prawa własności dokonanych dekretem z 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy ("dekret Bieruta"; "dekret warszawski").

 

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne w przedmiocie uchylenia/stwierdzenia nieważności decyzji „nacjonalizacyjnych” lub uznania ich za wydane z naruszeniem prawa. Po wyeliminowaniu z obrotu prawnego bezprawnych orzeczeń administracyjnych, przystępujemy do restytucji mienia w naturze lub gdy jest to niemożliwe z uwagi na zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych, realizujemy w imieniu naszych Klientów roszczenia odszkodowawcze. Kancelaria zajmują się również sprawami dotyczącymi rozliczania nakładów poczynionych przez organy państwowe na odzyskane nieruchomości, dochodzeniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, regulacją zasad zarządu nieruchomością, a także eksmisją lokatorów i obsługą transakcji zbycia odzyskanych nieruchomości lub ich wynajmu.